Skillnaden mellan bokföring och redovisning

Vad är skillnaden på bokföring och redovisning?
Kvinna som undrar vad skillnaden är mellan bokföring och redovisning

Allt du behöver veta om skillnaden mellan bokföring och redovisning

Begreppen bokföring och redovisning används ibland lite slarvigt om vartannat men det är faktiskt skillnad på bokföring och redovisning 

Med bokföring avses processen där man registrerar alla företagets transaktioner eller affärshändelser i kronologisk ordning, medan redovisning är ett vidare begrepp som även innefattar sammanställning av bokslut, årsredovisning, deklarationer och rapporteringar till olika aktörer och myndigheter.

Bokföring ingår alltså som en del av redovisningsarbetet.

Kvinna som undrar vad bokföring och redovisning innebär

Vad innebär redovisning och bokföring?

Alla företag, med några få undantag, är enligt lag bokföringsskyldiga. Detta innebär att företag är skyldiga att redovisa samtliga transaktioner och affärshändelser på ett överskådligt sätt varefter de inträffar. Detta kallar man för löpande bokföring. Företaget är också skyldigt att bevara all sådan dokumentation i minst sju år.

Rent konkret sker bokföringen i ett redovisningsprogram där man registrerar fakturor, kvitton och andra underlag. Utifrån denna data, d.v.s. bokföringen, kan man sedan generera rapporter som ligger till grund för verksamhetens rapportering, beslut och styrning. 

Bokföringen utgör alltså grunddatan för all företagsrapportering och redovisning, både externt och internt.

Folk som diskuterar skillnaderna mellan redovisning och bokföring

Skillnaderna mellan redovisning och bokföring

Bokföring är en del i redovisningsarbetet. Bokföringen, eller som man tidigare sade, arbetet att föra bok, syftar till att registrera företagets affärshändelser, och ligger till grund för all annan information som företaget redovisar internt eller externt. 

Redovisning är alltså ett vidare begrepp där bokföring ingår.

Person som undrar om redovisning är överlägsen bokföring

Är redovisning överlägsen bokföring?

Bokföringen utgör en del i redovisningsarbetet. All redovisning utgår från den data som är registrerad i bokföringen. Utan bokföring, ingen redovisning. 

Om ett företag inte kan redovisa sina affärshändelser och transaktioner på ett överskådligt och tydligt sätt, antingen genom att underlåta att bokföra eller genom att man inte kan uppvisa underlag och verifikationer har man som företagare brutit mot lagen. Ett företag har både bokföringsskyldighet och redovisningsskyldighet, båda är lika viktiga. 

Lagarna som gäller inom områdena och vad man behöver tänka på

Det finns en mängd lagar och förordningar att ta hänsyn till när du sköter redovisningen av ditt företag. Grundläggande är att företagets redovisning skall uppvisa en rättvisande bild, vara överskådlig i enlighet med god redovisningssed.

Rättvisande bild

Definitionen rättvisande bild beskrivs ingående i Årsredovisningslagen och innebär att redovisningen skall ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

Överskådlighet

Med begreppet överskådlighet avses helt enkelt att årsredovisningen skall vara upprättad så att den är lätt att förstå och de olika delarna skall kunna läsas utan svårigheter.

God redovisningssed

Med god redovisningssed innebär en skyldighet att följa lagar och gällande redovisningsprinciper

Lagar

Generellt kan man dela in de olika lagarna i sju områden:

  •       Redovisning 
  •       Bolagsrätt 
  •       Skatter och moms
  •       Punktskatter
  •       Fastigheter
  •       Löner
  •       Övriga lagar, t.ex. lag om penningtvätt 

Inom redovisning är det främst bokföringslagen och årsredovisningslagen som styr det dagliga arbetet. Viktigt att tänka på är att:

”Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att de är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.”

Personer som undrar hur svårt det är med bokföring och redovisning

Hur svårt är det med bokföring och redovisning?

Bokförings- och redovisningsarbetet kan vara mer eller mindre omfattande. Ju större företag desto mer komplex blir både bokföringsprocessen och redovisningsarbetet.  

Om företaget verkar på en hårt reglerad marknad eller inom ett fält som kräver specifika tillstånd och licenser blir rapporteringen ofta mer omfattande och behovet av expertis och kompetens större. Detsamma gäller om företaget har många anställda som kräver komplex lönehantering. 

Många företag väljer därför att ta hjälp med sin redovisning från en extern redovisningsbyrå där det finns möjlighet att få tillgång till rätt kompetens utan att behöva anställa mer personal. 

Vill du lägga mer tid på ditt företags kärnverksamheter och mindre tid på bokföring och redovisning? Läs mer om hur vi på Keeper AB kan hjälpa dig. Vi skräddarsyr en lösning som passar just ditt företag.

Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se.
Man som ler

Publiceringsdatum: 20230927
Inläggsförfattare: Tea Uppfeldt