Företagsredovisning – Vad innebär det?

Företagsredovisning - Vad innebär det?

Lista på innehåll

Allt du behöver veta om företagsredovisning

Att redovisa företagets ekonomi ska göras enligt lag – men hur går det till? Vi svarar och förklarar.


Företagsredovisning - Vad innebär det?

Betydelse företagsredovisning

Vad är företagsredovisning?

En företagsredovisning är en sammanställning av ett företags ekonomiska situation. Redovisningen innefattar förutom själva bokföringen även de rapporter och underlag som kan vara till stöd för att ta olika typer av beslut. Syftet med redovisningen är att företagets intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning av företagets utveckling och resultat.  


Företagsredovisning - Vad innebär det?

Enskild firma

Redovisning för enskild firma

En enskild firma kan endast ägas av en person och passar för dig som vill starta ett mindre företag. Denna bolagstyp är inte en juridisk person och kan därför inte själv ingå avtal. Det är istället den som äger bolaget som är personligt betalningsansvarig för bolagets förpliktelse. I en enskild firma finns det inget krav på kapitalinsats. 

Den enklaste bolagsformen att redovisa är enskild firma. Alla affärshändelser bokförs löpande. Den beskattningsbara delen i en enskild firma är de insättningar som har satts in på företagskontot minus de uttagen som tagits ut. På denna mellanskillnad tar man sedan skatten som står på skattetabellen. Olika för varje kommun. Vinsten beskattas sedan på den personliga deklarationen under näringsverksamhet.

Företagsredovisning - Vad innebär det?

Handelsbolag

Redovisning för handelsbolag

I ett handelsbolag måste det finnas minst två bolagsmän. Bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets förpliktelser. Vid registreringen på bolagsverket blir företaget en juridisk person vilket innebär att handelsbolaget själv kan ingå avtal. I handelsbolag finns det inget krav på kapitalinsats. 

Handelsbolagen redovisas på samma sätt som en enskild firma, förutom undantaget att det är en annan typ av deklarationsblankett.

Företagsredovisning - Vad innebär det?

Aktiebolag

Redovisning för aktiebolag

Ett aktiebolag ska bestå av minst en aktieägare. Vid registrering av bolaget blir det en juridisk person. Aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets förpliktelser. I aktiebolaget är det krav på minst 25 000 kr i kapitalinsats.  

Att redovisa ett AB är lite svårare än för enskild firma och handelsbolag. Aktiekapitalet i ett aktiebolag är en bunden tillgång vilket betyder att man inte kan ta ut pengarna på samma sätt som ett handelsbolag eller en enskild firma. Man måste ha antingen en utdelning, en gång per år, eller försäljning av aktier. Skatten är till skillnad från enskild firma och handelsbolag 20,6%.


K1, K2 & K3

K1, K2 & K3 – Vilken blankett ska användas?

K-regelverken reglerar hur en årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning ska upprättas samt hur värderingen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska utföras. Bokföringsnämnden har därmed tagit fram tre olika regelverk som reglerar hur årets löpande redovisning ska avslutas. Dessa tre avser följande:

1

K1-regelverk

– Kan användas av enskild firma, handelsbolag samt ideella föreningar.
– Omsättningen får ej överstiga 3 miljoner kronor.
– Den löpande bokföringen avslutas med ett förenklat årsbokslut.

2

K2-regelverk

– Kan användas av mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar.
– Förenklat regelverk där man avslutar den löpande redovisningen med en årsredovisning.
– Möjligt att byta från K2 till K3, men vill man byta från K3 till K2 krävs särskilda skäl att göra så.
– Regelverket lämpar sig bäst när företaget har få eller inga anställda, inga planer på att företaget ska växa i större utsträckning och företag inte har externa investerare som kan vara intresserade av en mer avancerad årsredovisning ön den via K2.

3

K3-regelverk

Gäller alla bolagsformer men är ett måste för större onoterade aktiebolag.
– Större aktiebolag innebär att minst två av följande kraven uppfylls: mer än 50 anställda, mer än 40 miljoner i balansomslutning samt mer än 80 miljoner i nettoomsättning.
– Ett mera avancerat regelverk som kräver redovisningsexpertis för att upprätta en årsredovisning.
– Regelverket lämpar sig bäst om företaget är i en utvecklingsfas och man då kan ta upp immateriella tillgångar i balansräkningen, företaget har externa investerare och långivare samt att det finns planer på att ta in delägare i företaget kommande åren.


Skyldigheter hur man bokför

Vad har man för redovisningsskyldigheter?

När man äger ett bolag har man skyldigheter i hur man bokför som finns reglerade i bokföringslagen. Om dessa inte uppfylls kan man bli skyldig till bokföringsbrott och få upp till 6 år i fängelsestraff.

Vad har man då för skyldigheter?

1

Moms

Momsen ska rapporteras till Skatteverket i en momsdeklaration. Det är mellanskillnaden på utgående och ingående moms som du antingen får tillbaka eller måste betala in till Skatteverket. Om du har ett mindre företag kan du välja om du vill redovisa momsen år, kvartal eller månadsvis. Har du ett större företag ska du redovisa momsen varje månad. Du kan alltid ändra momsredovisningsperioden på verksamt.se 

2

Skatt

Arbetsgivaravgifter och skatt ska skickas in i en arbetsgivardeklaration den 12 varje månad. Arbetsgivaravgifterna består av olika sociala avgifter som ålderspensionsavgift, sjukvårdsförsäkringsavgift mm. Beroende på vilket år man är född så finns det olika avgiftssatser.

Den preliminära skatten/F-skatt beräknas av Skatteverket en gång om året och ska betalas in runt den 12 varje månad.

Den slutliga skatten beräknas fram av Skatteverket på de skatter och avgifter som företaget haft under året. Antingen får man tillbaka pengar eller måste betala in.

3

Årsredovisning

I slutet av räkenskapsåret ska årsredovisningen och bokslutet skickas in. Det kan se olika ut beroende på vilken företagsform du har.


Företagsredovisning - Vad innebär det?

Lagar och regler

Vad ska finnas med i redovisningen?

Enligt lagen är alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar bokföringsskyldiga. I den löpande redovisningen är det viktigt att ha ordning och reda samt följande gällande lagar och regler för att undvika bokföringsbrott. Så vad är viktigt att ta med den löpande redovisningen?

  • Alla affärshändelser som sker i företaget ska bokföras i registreringsordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok).
  • Det ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter
  • Arkivera underlag och räkenskapsinformation på ett tryggt sätt under 7 år
  • Upprätta årsbokslut eller årsredovisning.

Företagsredovisning - Vad innebär det?

Hjälp av oss

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt motto på Keeper lyder “Vi hjälper företag att bli framgångsrika” och det gör vi genom att erbjuda digital redovisning som vi skräddarsyr utifrån företagens behov och mål. Vi arbetar för att effektivisera och skapa tidsbesparande ekonomiska flöden för våra kunder med de senaste digitala lösningar på marknaden. 

Genom att överlåta ekonomifunktionen till oss kan företag lägga fokus på att driva och utveckla sina företag. Vi arbetar gärna kundfokuserat där vårt mål är att skapa ett samarbete med våra kunder som bygger på närvaro, tillit och utveckling. Vi håller det vi lovar till kunderna och förmedlar vår kunskap så att de kan bedriva hållbara och hälsosamma företag.   

Som kund på Keeper får man tillgång till ett team av kompetenta konsulter där kompetensen är anpassad utefter uppdragets storlek. Detta gör att våra konsulter är väl insatta i uppdraget och kan sköta redovisningen oavsett semester eller frånvaro, vilket i sin tur minskar sårbarheten hos företag.