Avskrivning av inventarier

Många företag kan behöva köpa in utrustning för att få sin verksamhet att fungera, exempelvis maskiner, bilar och datorer för att nämna några. Dessa kallas för tillgångar eller inventarier och dessa ska skrivas av, varför? Vi förklarar hur avskrivning av inventarier går till.

Varför?

Avskrivning av inventarier

Inventarier skrivs av för att utgiften ska delas upp under den tid som den förväntas användas i företaget.

Exempel ert företag köper in en företagsbil för 300 000 kr, om hela beloppet skulle kostnadsförts vid köptillfället skulle resultatet det året blivit mycket lägre, kanske till och med gått med förlust och åren efter ingen kostnad alls för bilen.

Det är inte skattemässigt tillåtet så för att ge en mer rättvisande bild görs årliga avskrivningar för att sprida ut kostnaden under den period som ni nyttjar bilen, 60 000 kr varje år fördelat på 5 år. Redovisningen av dessa avskrivningar hjälper till att jämna ut kostnaderna över tid och ger en mer korrekt finansiell redovisning för företaget.

Kriterier

Vilka inventarier ska skrivas av?

För att en inventarie ska tas upp som tillgång och då skrivas av ska vissa kriterier vara uppfyllda

  • Är inventariens anskaffningsvärde (ex moms) överstiger ett halvt prisbasbelopp. Om inte, så klassas det som en förbrukningsinventarie och kostandsförs direkt.
  • Den ekonomiska livslängden ska vara minst tre år, vilket menas att tillgången ska ha ett värde, inte bara i företaget utan generellt på marknaden. Samma sak här, om inte detta kriterium uppfylls ska den kostnadsföras direkt.
  • Tillgången ska ha en begränsad nyttjandeperiod. Exempel på tillgång som inte har begränsad nyttjandeperiod är mark, där görs inga avskrivningar då den inte förbrukas eller minskar i värde.

Hur

Så fungerar det

Det mest förekommande sättet kallas avskrivning enligt plan. Då skrivs tillgången av lika mycket varje år under hela nyttjandeperioden.

Exempel ert företag köper in en tillgång för 400 000 kr och nyttjandeperioden är 10 år. Då blir den årliga avskrivningen 40 000 kr varje år. (400 000/10).

Köper ni in en tillgång som bedöms vara av värde efter nyttjandeperioden har den ett så kallat restvärde. Restvärdet ska då vara med i beräkningen av de årliga avskrivningarna.

Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se.
Man som ler

Läs mer om våra tjänster