Lär dig allt om redovisning!

Lär dig allt om redovisning!

Lär dig allt om redovisning!

Vad är redovisning?

Redovisning innebär generellt att man sammanfattar ett företags ekonomiska information löpande. Med hjälp av redovisningen får man fram det ekonomiska läget om företag, till exempel företagets kostnader/intäkter samt huruvida de går med vinst eller förlust. Redovisningen ligger även till grund för många beslut som tas för företagets utveckling och som dessutom är viktig information när man ska locka externa investerare. Med andra ord går det inte att driva företag utan att göra redovisningen löpande över de ekonomiska händelserna som sker i företag.


Lär dig allt om redovisning

Digitaliserad redovisning

Det finns många fördelar med att digitalisera företagets redovisning som bland annat effektiviserar verksamheten och ökar konkurrenskraften genom ett digitaliserat arbetssätt.

Så hur går man över till en digital redovisning? 

Det kan exempelvis handla om att skicka e-fakturor i PDF format till att använda robotar i automatiserad redovisningsprocess. Några fler exempel på funktioner som gör redovisningen mer digital är följande:

 • Digitala kundfakturor och leverantörsfakturor, samt e-fakturor
 • Fakturaskanning / Fakturatolkning
 • Appar för kvittohanteringen
 • Automatiska bankintegrationer
 • Molnbaserade redovisningssystem
 • Digital arkivering 

De största fördelarna med digital redovisning är därmed följande:

 • Ökad mobilitet, det vill säga möjligheten att kunna jobba var som helst
 • Frigör både tid och resurser som kan läggas på att driva kärnverksamheten
 • Större kontroll över företagets ekonomi, vilket leder till bättre beslutsunderlag
 • Minskad tidsåtgång till administrativt arbete
Hej, Jonathan heter jag. Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se om du har några frågor. Vi hörs!
Man som ler

Lär dig allt om redovisning

Vad är syftet med redovisning?

 • Löpande sammanställa ett bolags ekonomiska information 
 • Skapa ett ekonomiskt underlag för beslutsfattande inom bolaget
 • Ska verka som underlag för beskattning
 • Informera externa och interna intressenter om det ekonomiska läget i bolaget

Vad är skillnaden mellan intern och extern redovisning?

Intern redovisning

Den interna redovisningen sköts löpande och är avsedd att användas inom företaget,  bland annat av medarbetare, chefer och ledningen. Syftet är att ge värdefull information för involverade i företaget för att kunna främja företagets utveckling genom ta fram budgetar för framtida investeringar eller relevanta rapporter för att se över hur företaget presterar över tid.

Extern redovisning

Den externa redovisningen är riktad till offentligheten och är även den del som regleras av lagar och regler. Den riktar sig bland annat till investerare, myndigheter samt långivare och syftet är att ge en sann bild av ett företags verksamhet och dess ekonomiska ställning. Ett krav för den externa redovisningen är att den måste innehålla företagets bokföring samt en årsredovisning tillsammans med en balans- och resultaträkning.

Hej, Jonathan heter jag. Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se om du har några frågor. Vi hörs!
Man som ler

Lär dig allt om redovisning!

Kan jag outsourca redovisningen?

Ja, det går jättebra att outsourca redovisningen till en extern part, exempelvis till en redovisningsbyrå. Outsourcing av redovisningen innebär att man lämnar över de administrativa processer kring företagets bokföring till en extern part, som oftast har just den processen som sin kärnverksamhet, vilket betyder att de innehar ofta spetskompetens inom området. Detta innebär stärkt kompetens, optimerade processer och ökad effektivitet.


Fördelar med outsourcing av redovisningen

1

Ökad kompetens och kvalité

Konsulterna på en redovisningsbyrå jobbar enbart med redovisnings relaterade uppgifter och har därmed expertkunskap på sina områden, vilket säkrar hög kvalitet av utfört arbete.

2

Större utrymme att fokusera på företagets kärnverksamhet

Genom att outsourca redovisningen frigörs utrymme att lägga större fokus på att driva kärnverksamheten som genererar intäkter och därmed gynnar företagets lönsamhet.

3

Minskad sårbarhet då den externa aktören garanterar leverans inom utsatt tid

När man överlåter stora delar av ekonomifunktionen till en extern part minskar sårbarheten eftersom denne utlovar leverans inom utsatt tid. Den externa parten förväntas ha den resursen och kompetensen som krävs för att utföra det utlovade arbetet.

4

Moderna system

Genom att outsourca redovisningen slipper företag lägga tid och resurser på att köpa in, utveckla och underhålla de IT-system som krävs för att utföra arbetet internt. Istället tillhandahåller den externa parten oftast de mest effektiva systemen och moderna verktyg anpassade för ändamålet.

Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se.
Man som ler

Lär dig allt om redovisning!

Vilka nyckeltal är viktiga för redovisning?

Med hjälp av olika nyckeltal kan man värdera och analysera ett företags ekonomiska status. Det räcker inte alltid med endast balans- och resultaträkning för att se om ett företag presterar bra eller dåligt, utan siffrorna behöver sättas i relation till andra faktorer. 

Syftet med nyckeltal är att uppskatta hur det går för det egna företaget genom att främst mäta effektivitet och lönsamhet. De kan också användas i jämförelser med konkurrenter eller utvärderingar av kunder eller leverantörer.


Lär dig allt om redovisning!

De vanligaste nyckeltalen

 • Nettoomsättning –  summan av bolagets försäljningsintäkter av antingen varor eller tjänster i ordinarie verksamheten. Säger inget om lönsamheten men är ändå ett ofta använd mått på framgång.
 • Bruttomarginal – även kallat bruttovinstmarginal som används i många branscher för att visa hur mycket av omsättningen som blir kvar efter att de direkta kostnaderna (inköp, tillverkning mm) har dragits av. Beräknas genom bruttovinst/omsättning.
 • Räntabilitet – visar bolagets avkastning på det egna kapitalet och är en av de viktigaste måtten för att mäta företagets resultat.
 • Soliditet – ett nyckeltal som anger hur mycket av företagets totala tillgångar har täckning med det egna kapitalet. Visar företagets förmåga att betala sina skulder på lång sikt.
 • Rörelseresultat – anger skillnaden mellan företagets rörelseintäkter och rörelsekostnader, dock innan avdrag för räntor och skatter. Ett nyckeltal som är bra för att förstå företagets lönsamhetspotential.
Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se.
Man som ler

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt motto på Keeper lyder “Vi hjälper företag att bli framgångsrika” och det gör vi genom att erbjuda digital redovisning som vi skräddarsyr utifrån företagens behov och mål. Vi arbetar för att effektivisera och skapa tidsbesparande ekonomiska flöden för våra kunder med de senaste digitala lösningar på marknaden.

Genom att överlåta ekonomifunktionen till oss kan företag lägga fokus på att driva och utveckla sina företag. Vi arbetar gärna kundfokuserat där vårt mål är att skapa ett samarbete med våra kunder som bygger på närvaro, tillit och utveckling. Vi håller det vi lovar till kunderna och förmedlar vår kunskap så att de kan bedriva hållbara och hälsosamma företag.

Som kund på Keeper får man tillgång till ett team av kompetenta konsulter där kompetensen är anpassad utefter uppdragets storlek. Detta gör att våra konsulter är väl insatta i uppdraget och kan sköta redovisningen oavsett semester eller frånvaro, vilket i sin tur minskar sårbarheten hos företag.

Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se.
Man som ler