Avdragsgill – Vad är det? & vilka kostnader är avdragsgilla?

två personer som undrar vad avdragsgill är
Avdragsgil - vad är det ohch vilka kostnader är avdragsgilla?

Avdragsgill – Vad är det? & vilka kostnader är avdragsgilla?

Alla kostnader som är nödvändiga för att driva verksamhet är avdragsgilla, det vill säga – kan bokföras så att det minskar resultatet och därmed den skatt som företaget ska betala in till Skatteverket.

Men det gäller att se upp, vissa kostnader är enligt lag ej avdragsgilla. Dessa måste man som företagare hålla koll på när det är dags att deklarera för att undgå skattetillägg och andra avgifter (som för övrigt inte är avdragsgilla).


Man som undrar vad avdragsgill innebär

Vad innebär avdragsgill?

För att en kostnad ska vara avdragsgill måste den vara kopplad till verksamheten och nödvändig för att företaget ska generera inkomst. 

Större utgifter och investeringar i t.ex. maskiner och inventarier är avdragsgilla, men här gäller att kostnaden ska fördelas över tillgångens ekonomiska livslängd, vilket innebär att kostnaden delas upp flera år framåt. 

Här finns också skattemässiga regler som ger möjlighet att skjuta upp skattekostnaden eller fördela skattebördan över tid i form av över- eller underavskrivningar.


Skillnaden mellan avdragsgill och ej avdragsgill

Du kanske hört uttrycket ”det sätter jag upp på företaget”? Riktigt så enkelt är det inte.

Det måste finnas en klar koppling till verksamheten och det finns en hel del kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla.

Vid bokföringsårets slut då det är dags att upprätta företagets inkomstdeklaration måste man därför lägga tillbaka de kostnader som enligt lag inte är skattemässigt avdragsgilla. Effekten blir att det skattemässiga resultatet ökar och därmed den skatt som man betalar in till Skatteverket. 

En del kostnader som hör till verksamheten är ändå inte avdragsgilla som t.ex. 

  • Privata levnadskostnader
  • Böter, viten och förseningsavgifter
  • Inkomstskatter och skattetillägg
  • Skadestånd
  • Medlems- eller föreningsavgifter

Reglerna för vad som är avdragsgillt och inte är omfattande och det gäller att hålla koll på sina avdrag. En del kostnader kan också hamna i en gråzon och det är i slutändan Skatteverket som avgör om du har rätt till avdrag eller inte. 

Därför bör du kontakta Skatteverket om du är osäker. Skatteverket har också sammanställt ett avdragslexikon där de vanligaste avdragen finns listade.


Man som undrar vad avdragsgill för redovisning betyder

Avdragsgill för redovisning

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten är avdragsgilla. 

Det är dock skillnad på kostnader som kan tillskrivas verksamheten och kostnader som är skattemässigt avdragsgilla. En del kostnader är trots att de hör till verksamheten inte avdragsgilla enligt Skatteverkets regler. 

Därför gör man skillnad på det redovisningsmässiga resultatet och det skattemässiga resultatet. Det skattemässiga resultatet är det resultat som ligger till underlag för den skatt som ska betalas in till Skatteverket, medan det redovisningsmässiga resultatet visar företagets vinst eller förlust efter att alla företagets kostnader redovisats. 


Vilka personalkostnader är avdragsgilla?

Kostnader som rör dina anställda är avdragsgilla, till exempel kontant lön, förmåner och arbetsgivaravgifter. Du får däremot som enskild näringsidkare inte göra avdrag för ersättning till dig själv, din maka eller make och dina barn under 16 år.

Personalfest

Det är endast kringkostnaderna, t.ex. lokal och underhållning som är avdragsgilla vid en personalfest. Företaget har rätt att dra av 180 kronor per person exklusive moms. Om man vill bjuda på mat och dryck gäller endast avdragsrätt för mindre förtäring, d.v.s. sådant som ej ersätter en måltid samt uppgår till högst 60 kronor per person exklusive moms.  

Enligt Skatteverket bör endast två personalfester per år vara avdragsgilla.

Representation

Reglerna för representation har varit föremål för förändring och blivit mer restriktiva över tid. 1 januari 2017 slopade man avdragsrätten för representationsmåltider helt. Dock får man göra avdrag för momsen upp till ett visst belopp.

Representation är avdragsgill om den hänger direkt ihop med din verksamhet. Representation kan vara både extern och intern. 

  • Extern representation till exempel i samband med förhandlingar, visningar, invigningar m.m.
  • Intern representation, till exempel personalfester eller informationsmöten för de anställda

Vanliga utgifter vid representation är till exempel, mat och dryck, teaterbiljetter eller spelavgifter såsom green fee. För att dessa kostnader ska vara avdragsgilla gäller att de ska vara i syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Det får alltså inte vara frågan om rena nöjen eller personlig gästfrihet. 

Kostnaden för representation måste vara skälig och får inte vara lyxbetonad. Skatteverket har därför tagit fram schablonbelopp för vissa utgifter. 

  • Måltider: ej avdragsgillt, däremot är momsen avdragsgill om måltiden understiger 300 kr per person. 
  • Enklare förtäring: 60 kronor per person exklusive moms. 
  • Biljetter och golf: 180 kronor per person exklusive moms. 

Gåvor

Gåvor är endast avdragsgilla om de har ett direkt samband med verksamheten. Det kan vara i samband med en affärsuppgörelse, eller jubileum. Gåvans värde får då uppgå till max 300 kronor per person exklusive moms. Detsamma gäller för reklamgåvor. 

För mer info, läs om skatteavdrag på Skatteverkets hemsida.


Man som undrar när moms inte är avdragsgill

När är moms inte avdragsgill?

Om du som företagare bedriver en momspliktig verksamhet, ska du redovisa den moms du fakturerar dina kunder (utgående moms) samt den moms du betalar vid inköp (ingående moms) i en momsdeklaration. 

Den ingående momsen får du dra av. Skillnaden mellan den ingående och den utgående momsen betalas till eller återbetalas av Skatteverket. 

Vissa verksamheter är icke momspliktiga, till exempel skola, tandläkare, försäkringsbolag, bank eller liknande. Detta betyder att dessa företagare inte lägger på moms vid fakturering och heller inte får tillbaka någon moms från Skatteverket på gjorda inköp. Momsen betraktas istället som en kostnad i resultaträkningen.

Kvinna som undrar när moms inte är avdragsgill

Vid representation är samtliga måltider ej avdragsgilla, men man får ändå dra av för den moms som uppkommer upp till ett maxtak på 300 kronor per person exklusive moms. Detta innebär att företaget får boka upp ingående moms à 36 kronor per person (36 kronor motsvarar 12% av 300 kronor). Resterande moms bokas upp som en ej avdragsgill kostnad. 

Detsamma gäller annan typ av representation som enklare förtäring eller teaterbiljetter där Skatteverket satt upp ett schablonbelopp.

Här finns information kring Skatteverkets belopp och procent


Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se.
Man som ler

Kan jag dra av för företagets sommarfest?

Ja, men du får inte dra av mer än 180 kronor per person exklusive moms. Detta belopp gäller för både lokal underhållning och om de faller inom ramen för de 2 personalfester man får ha per år. Inga måltider är avdragsgilla, endast mindre förtäring d.v.s. mat eller dryck som uppgår till max 60 kronor per person och inte ersätter en måltid. Alkohol är inte avdragsgillt.

Kan jag ge min personal en julgåva?

Ja, om värdet på julklappen inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Därefter beskattas gåvan från första kronan. En julgåva får heller inte utgöra kontanter eller kunna växlas in mot kontanter och måste rikta sig till alla anställda eller en större grupp. 

Vi brukar ha fredagsfika, är det avdragsgillt?

Ja, mindre förtäring är avdragsgillt upp till 60 kronor exklusive moms per person. Med mindre förtäring menas till exempel frukt eller smörgås som inte ersätter en måltid. Men om utgiften överstiger 60 kronor så anses den inte vara av mindre värde och alltså gäller inte avdragsrätten alls. Man kan alltså bjuda på en smörgås som understiger 60 kronor, men inte en smörgåstårta eftersom kostnaden överstiger 60 kronor och därmed skulle betraktas som en ej avdragsgill kostnad. 

Är företagets räntekostnader avdragsgilla?

 Ja, men inte ränta på företagets skattekonto eller för ränta på dröjsmålsavgifter.