Allt du behöver veta om en redovisningskonsult

Redovisningskonsult

Vad är en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult ansvarar för att sammanställa och dokumentera ett företags olika affärshändelser. Det berör allt ifrån löpande bokföring, deklarationer till fakturering och bokslut. Arbetet som redovisningskonsult kan också innebära att ta en mer rådgivande roll för ett företag där leveransen av rapporter och nyckeltal blir värdeskapande underlag för att ta ekonomiska beslut.

Detta kan en redovisningskonsult hjälpa till med:

Bokföringslagen & REKO

Vilket ansvar har redovisningskonsulten?

Redovisningskonsulter bidrar till att minimera ekonomisk brottslighet genom att upptäcka och förebygga bokföringsbrott, såsom exempelvis när företag låtit bli att bokföra företagets affärshändelser eller lämnat oriktiga uppgifter. 

Redovisningskonsulter ska även följa god redovisningssed, vilket betyder att konsulten åtar sig att göra redovisningen enligt rådande lagstiftning samt de standarder som FAR och SRF tagit fram. Dessa standarder benämns som REKO /REX och fungerar som ett ramverk med grundläggande principer som ska tillämpas vid redovisningstjänster. 

Viktigt att komma ihåg är att huvudansvaret för redovisning ligger alltid hos företaget och inte kan delegeras bort. Däremot ligger det på redovisningskonsulten att följa de regelverken som finns inom redovisning och därmed bär konsulten ansvaret att se till att den redovisning man utför följer relevant branschpraxis och lagstiftning. 

Pris

Vad kostar en redovisningskonsult?

Vad en redovisningskonsult kostar vägs in av faktorer som:

 • Komplexitet i uppdraget
 • Konsultens erfarenhet
 • Vilket värde konsulten bidrar med
 • Tidsåtgången/omfattning på uppdraget

Ett mer komplext uppdrag för ett större företag kräver en redovisningskonsult med längre erfarenhet och ibland en mer specifik kompetens, då blir priset högre än för ett mindre uppdrag. Det skiljer sig även hur redovisningskonsulter jobbar. En redovisningskonsult som utöver det löpande arbetet hjälper till med företagsutveckling, rådgivning och att effektivisera ekonomifunktionen har givetvis ett högre värde för ett företag och kostar därefter.

Ett vanligt förekommande timpris ligger på ca 650-1500 kr/tim men det blir allt vanligare att ta ett fast pris på tjänsterna som utförs.

Pris

Fast pris eller timpris?

Ett vanligt förekommande timpris ligger på ca 650-1500 kr/tim men det blir allt vanligare att ta ett fast pris på tjänsterna som utförs. På så sätt blir det mer förutsägbart om vad som ingår i uppdraget och inte. Det blir även lättare att sätta ett värde på vad som faktiskt krävs rent kompetensmässigt att utföra specifika delar inom uppdraget.  

Det går exempelvis åt betydligt fler timmar kring bokslut och kräver högre kompetens hos en redovisningskonsult, vilket innebär att den tjänsten har ett högre timpris & fast pris än löpande bokföring. När man enbart tar betalt i tid så kan priset då fluktuera beroende på vem som utför, därför blir det tryggare för företag att istället betala för vad som ska utföras.   

Distans

Redovisningskonsult på distans

Tidigare var företag mer beroende av lokalt baserade redovisningskonsulter för att underlätta överlämningen av material. Men i och med digitaliseringen så har vardagen förenklats både för företagaren och redovisningskonsulten då allt material kan skickas in elektroniskt direkt in i affärssystemet.

Det möjliggör att redovisningskonsulten kan arbeta på distans och ta emot kunder från olika områden i Sverige men även internationellt. Fördelarna är att det blir lättare att få tillgång till rätt sorts kompetens men också att det spar tid för båda parter så företagaren kan lägga mer tid på verksamheten och redovisningskonsulten på uppdraget.

Digital redovisningskonsult

Vad är skillnaden och fördelarna med en digital redovisningskonsult?

Med dagens digitala utveckling så har det blivit tydligt vilka fördelar det digitala arbetet medför både för redovisningskonsulten men även för kunden. Ett tecken på att redovisningskonsulten inte arbetar digitalt är om du som företagare behöver lämna in pappersfakturor, kvitton och kanske till och med hantera alla underlag i pärm som sedan hanteras manuellt in i ekonomisystemet.

1

Tid- och resurseffektivt

Det spar tid åt både kund och redovisningskonsulten då man effektiviserar och automatiserar det manuella arbetet. Redovisningskonsulten kan då få mer tid att ge rådgivning och rapporteringar som skapar ett mervärde för kund. För kundens del så blir det mer tid över till kärnverksamheten.

2

Ökad kvalité

När systemen talar med varandra genom smarta integrationer minimerar man riskerna för fel. Det blir även lättare för kunden att hålla koll på underlag till redovisningskonsulten eftersom allt är digitalt.

3

Bättre kontroll på verksamheten

När allt är digitalt så får kunden tillgång till sina siffror i realtid och kan följa upp nyckeltal som är avgörande underlag för beslutsfattandet i vardagen.

4

Flexibilitet & miljö

Redovisningen kan ske var som helst när som helst och kund kan exempelvis attestera fakturor direkt i mobilen. Mindre pappershantering samt en minskning på transport av underlag och fakturor är även bättre för miljön.

Digital redovisningskonsult

5 steg till att bli en digital redovisningskonsult

För att en redovisningskonsult ska anses jobba digitalt så kan det vara bra att se över specifika delar inom redovisningen och därefter digitalisera kunden i etapper. Börja med att se till att ett molnbaserat ekonomisystem är på plats sedan kan man se till att digitalisera flödet inom systemet.

1

Molnbaserat ekonomisystem

Se till att använda ett molnbaserat ekonomisystem. Det skapar tillgänglighet och gör att redovisningskonsulten och kunden får tillgång till affärssystemet var som helst och när som helst. Dock kan alla ha ett molnbaserat ekonomisystem men fortfarande arbeta manuellt och icke digitalt.

Det som avgör om redovisningskonsulten arbetar digitalt är hur man använder systemets olika funktioner. Behöver kunden fortfarande lämna pappersunderlag trots ett molnbaserat ekonomisystem så anses det inte som att redovisningen har digitaliserats. Målet är att ersätta så mycket manuellt arbete som möjligt för båda partner.

2

Leverantörsfakturor

Ett andra steg är att se till att digitalisera leverantörsfakturorna åt kunden. Se till att leverantörerna skickar en  e-faktura till en specifik e-postadress som är direkt kopplat till systemet.

Fakturan läses in av systemet och skickas sedan till kunden för attest. På så sätt har man ersatt den manuella processen där kunden tidigare har samlat på sig månadens eller kvartalets alla fakturor för att sedan lämna in till redovisningskonsulten som i sin tur sen har lagt in dessa manuellt i systemet.

3

Kundfakturor

Nästa steg är att se till att kundfakturorna sker enligt de digitala processerna. Det innebär att man skickar ut fakturorna till företagets kunder direkt från systemet, så kallade e-fakturor. Eftersom fakturorna görs i systemet efter en förinställd mall så minimerar man risken för fel. Fördelarna är även att fakturorna skickas ut på bara några minuter vilket leder till kortare kreditider.

4

Hantering av utlägg

Med en app kan kunden fota kvittot direkt vid inköp och enkelt skicka in till systemet som redovisningskonsulten sedan bokför. Även här kan man ta digitaliseringen ett steg längre genom att automatisera tolkningen av kvittot om det är ett vanligt förekommande inköp. Då bokförs det mot rätt konton direkt i systemet istället för att redovisningskonsulten ska behöva bokföra alla kvitton manuellt.

Fördelarna med digitalt och automatiserad hantering av utlägg är att högen med kvitton och borttappade underlag blir ett minne blott.

5

Integration med bank

Idag kan de flesta ekonomisystemen integreras direkt mot kundens bank. Det gör att information skickas från banken in i systemet. För att verkligen utnyttja funktionen helt så kan man även se till att automatisera avstämningarna vilket effektiviserar det löpande arbetet.

Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 0704241321 eller jonathan.andernell@keeperab.se.
Man som ler

Tips att tänka på

Byte av redovisningskonsult

 • Våga byta system
 • Ta hjälp med att digitalisera
 • Vilka kompetensområden är viktiga för er?
 • Ingår det rådgivning?
 • Välja en byrå som sköter övergången åt dig

Vissa redovisningsbyråer hjälper till med bytesprocessen när man behöver ny redovisningskonsult, det enda man behöver göra är att säga upp det nuvarande avtalet så sköter den nya redovisningsbyrån övergången. Oftast finns det implementationskonsulter på byråer som ser till att uppstarten blir smidig och krångelfri för kund.

Har man en digitala ekonomifunktion sen tidigare så tar den nya redovisningskonsulten över systemet eller exporterar datan till det nya systemet. Är man inte digital så finns det redovisningskonsulter på byråer som hjälper till att digitalisera vilket ger många fördelar att lyckas inom sitt företagande.

Auktoriserad redovisningskonsult & redovisningskonsult

Vad är skillnaden på en auktoriserad redovisningskonsult och en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult innehar ofta en eftergymnasial utbildning från yrkeshögskola med inriktning redovisning, alternativt högskoleexamen med inriktning ekonomi. 

För att kunna bli en auktoriserad redovisningskonsult krävs ofta utöver relevant utbildning även flera års yrkeserfarenhet samt godkännande från någon av branschorganisationerna FAR eller Srf

Fördelen med att anlita auktoriserad redovisningskonsult är att det fungerar som en kvalitetsstämpel och därmed upprätthåller en viss standard på redovisningen som utförs. 

Genom att vara auktoriserad redovisningskonsult uppfyller man följande kriterier:

 • Agerar enligt svensk standard för redovisnings- och lönetjänster (Reko/REX)
 • FAR & SRF gör kvalitetskontroller på auktoriserade redovisningskonsulter
 • Omfattas av ansvarsförsäkring och följer yrkesetiska regler  

Oavsett vilken typ av redovisningskonsult man väljer är arbetsuppgifterna likvärdiga genom redovisnings- och bokföringstjänster med syftet att effektivisera och förenkla bokföringen i företaget. Så att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet och göra det de är bra på.

Redovisningskonsult & redovisningsekonom

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och redovisningsekonom?

En redovisningsekonom jobbar vanligtvis internt på en ekonomiavdelning medan en redovisningskonsult är anställd via en byrå. Fördelarna med att anlita en konsult är att man får tillgång till större kompetens eftersom de oftast besitter bredare kunskap inom olika system. Oftast har företag antingen en redovisningsekonom eller en konsult som de hyr. Ett samarbete mellan dessa två sker dock sällan. 

Vad de har gemensamt är att arbetsuppgifter där huvuduppgiften är att sköta företagets redovisning, men också kunna bidra med rådgivning gällande företagets ekonomiska läge.  Företaget kan själva välja om konsulten ska sköta delar av den löpande bokföringen till att helt outsourca företagets administration, för att frigöra mer tid. 

Redovisningskonsult & revisor

Hur skiljer sig en redovisningskonsult från en revisor?

Begreppen redovisningskonsult och revisor blandas mer ofta än sällan ihop av allmänheten. 

En redovisningskonsult har i uppdrag att utföra själva redovisningen genom att löpande bokföra transaktioner som sker i företaget. Det är också redovisningskonsulten som upprättar de viktigaste årsrapporterna samt ekonomiska beslutsunderlag. Med andra ord är redovisningskonsulten inblandad i den dagliga processen och underlättar för företag att lättare få överblick över företagets ekonomi.

Vad gör en revisor?

I en revisors arbetsuppgifter är att granska företagets redovisning, med andra ord revidera redovisningskonsultens utförda arbete men också kontrollera VDs och styrelsens arbete. 

Syftet med revisorns arbete är att underlätta för externa intressenter såsom leverantörer, aktieägare samt Skatteverket att fatta viktiga ekonomiska beslut. Att ett företag är reviderat fungerar därmed som ett kvalitetsintyg och underlättar utvärderingen av företag.